Rakena Takerei

Rakena Takerei

About me

  • Personal Trainer
  • Group Fitness Instructor – Savage
  • Group Fitness Instructor – Linkedin

Contact Rakena at +61426749947